Odstúpenie od zmluvy

v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov

Kupujúci:

Predávajúci:

Ochodné meno: BAPIX s.r.o.
Ulica a číslo: , ul. Mierová 832/18
Mesto: Žarnovica
PSČ: 966 81
Telefón: 0903 459 026
E-Mail: brandsmadeinitaly@gmail.com
IČO: 48330396
DIČ: 2120131739
IČ DPH: SK2120131739

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od uzavretej kúpnej zmluvy.

Predmet zmluvy bol zakúpený prostredníctvom internetovej stránky: www.italybrands.sk

Ak tovar nie je súčasťou zásielky, beriem na vedomie skutočnosť, že predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, do momentu pokiaľ mu nie je dodaný tovar, alebo nepreukážem zaslanie tohto tovaru. Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia som povinný/povinná, zaslať tovar predávajúcemu.